Welkom op deze Coffee United website (hierna: de “site”). Gelieve deze gebruiksvoorwaarden van deze site door te lezen. Door gebruik te maken van deze site, door er pagina’s of andere onderdelen van op te vragen, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord bent, verzoeken wij u geen gebruik te maken van deze site.

 

Inhoud van de site, eigenaar en gebruiksrestricties

 

De informatie op deze site, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, foto’s, videoclips, geschriften en andere opgenomen materialen (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘inhoud’), zijn auteursrechtelijk beschermd c.q. betreffen handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en zijn in beheer van of gelicencieerd aan Coffee United BV, haar dochterbedrijven, vestigingen, locaties of franchisenemers (hierna gezamenlijk aan te duiden als “Coffee United”‘) of zijn eigendom van andere eigenaren/rechthebbenden. De naam ‘Coffee United’, alsmede de logo’s van Coffee United zijn gedeponeerde handelsmerken van Coffee United.

 

Het is toegestaan om gedeelten van deze site te tonen, kopiëren, distribueren, downloaden en in hard copy te printen voor persoonlijk gebruikt als informatiebron, echter uitsluitend onder bronvermelding van de naam van rechthebbende, indien en voorzover u de site niet wijzigt en u alle (auteursrechtelijke) voorbehouden die in deze site zijn opgenomen respecteert en in de tekst handhaaft.

 

Behalve voor persoonlijk gebruik mag niets van de inhoud van deze site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, getoond, elektronisch of mechanisch verstuurd, verzonden of opgenomen worden. In geen geval mag de inhoud weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coffee United.

 

Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de inhoud van deze site, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of heruitgifte) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven kan een inbreuk op (auteurs)rechten of merkrechten van Coffee United opleveren en is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming ten strengste verboden.

 

© Copyright 2013, Coffee United BV, Nederland.